Home / บทความวิชาการ / Video Streaming: บริบทของภาพยนตร์ออนไลน์ในวัฒนธรรม (ดิจิทัล) ศึกษา Video (Streaming: In the cultural context of digital film online)

Video Streaming: บริบทของภาพยนตร์ออนไลน์ในวัฒนธรรม (ดิจิทัล) ศึกษา Video (Streaming: In the cultural context of digital film online)

สราวุฒิ ทองศรีคำ (Sarawut Thongsrikam)

Abstract
          นับแต่ก้าวแรกของภาพยนตร์ที่กำเนิดในฐานะสิ่งประดิษฐ์หรือของเล่นสำหรับชนชั้นสูง โดยโทมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) มาจนถึงพี่น้องตระกูลลูมิแอร์ (Lumiere) ได้พัฒนาเครื่องฉายภาพยนตร์ซึ่งนับเป็นจุดแรกของวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์อย่างในปัจจุบัน ภาพยนตร์ได้ผ่านการต่อสู้และต่อรองกับวัฒนธรรมการชมของผู้คนในแต่ละยุคสมัย จนมาถึงยุคการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ที่มีการแปลงข้อมูลจากสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media)ให้กลายเป็นภาษาตัวเลข ภาพยนตร์เองก็ได้เปลี่ยนระบบจากฟิล์มมาสู่ไฟล์   ปัจจุบันการมาถึงของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ได้ทำให้เกิดแนวความคิดเรื่อง Big Data และ Cloud ข้อมูลต่างๆเปรียบเสมือนกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่ที่มีจำนวนมากลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งได้มีการนำมาใช้งานในหลายรูปแบบรวมไปถึงการให้บริการ Video Streaming หรือวีดิทัศน์แบบสายธาร อันนำมาซึ่งการเปลี่ยงแปลงทางวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่ง ผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าบทความงานวิชาการต่างๆ ที่ทำให้เห็นถึงพลวัตของปรากฎการณ์นี้ โดยแบ่งประเภทของการศึกษาออกเป็น 4 มิติคือ 1. มิติของกระบวนการทำงานของ Video Streaming ในเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. มิติของการประยุกต์ใช้ในเชิงการศึกษา 3. มิติของการนำระบบและแนวคิดสร้างเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอคลิปวีดีโอ และ 4. มิติในเชิงธุรกิจและการตลาด โดยสรุปได้ว่าในประเทศไทยนั้น ได้มีการศึกษาเรื่อง Video Streaming ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้ว 4 ยุคสมัย โดยยุคที่ 1 นั้นเป็นการศึกษาในแนวทางเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนด  (Technology Determinism) ต่อมาในยุคที่ 2 เป็นการศึกษาในเรื่องผลกระทบของสื่อ (Media Impact) ตามทฤษฎีกระสุนปืน (Magic bullet theory) ในยุคที่ 3 เป็นการศึกษาในเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications) และในยุคที่ 4 การศึกษาได้มุ่งไปสู่ทิศทางทฤษฏีสื่อสารมวลชนแนววิพากษ์โดยใช้แนวคิดของ Antonio Gramsci เรื่องการครองอำนาจนำ (Hegemony) ที่ใช้ในการศึกษาผู้รับสารนั่นเอง
          Since the movie has been invented, it has been introduced as the elite invention by Thomas Alva Edison till Lumiere brothers has developed an optical film which marks the beginning of the movie culture. The film has been fought and negotiated with the culture of the ordinary people in each period until the digital revolution. The data has conversion from traditional media into the number of language. The film has transit from film system to film files. Currently, the high-speed internet leads to big data and cloud concept. The information’s like a cloud which is a large number of floating in the air. It has been used in many way including providing video streaming and bringing a cultural change to watch movies again. The researcher has researched in various academic articles that define the dynamics of this phenomenon. It has been categorized into four of dimensions. For example, the dimension of video streaming of information technology, application-oriented of education, the system and the creation of a website by video clips and marketing of business. In conclusion, Thailand has studied video streaming already in four periods of times. Consequently, It is the first study of technology determinism after that has study on the media impact and also study of a magic bullet theory, using and gratifications and the lastly focus on the critical concept theory by Antonio Gramsci results in hegemony power used in their receiver.

Keywords
วีดิทัศน์แบบสายธาร, วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์, ภาพยนตร์

Full Text:  

About culturaljo_2016

Check Also

ปรากฏการณ์ “กิ๊ก” กับมุมมองการท้าทายระบบความเชื่อเรื่องเพศในสังคมไทย (“Kik” Phenomenon and the Views of Sexuality’s Belief Challenges in Thai Society)

สายฝน จิตนุพงศ์ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *