Home / บทความวิชาการ / จริยธรรมในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทนิทานประโลมโลก (Ethics in the Southern literature of the folk tale story)

จริยธรรมในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทนิทานประโลมโลก (Ethics in the Southern literature of the folk tale story)

สืบพงศ์  ธรรมชาติ  (Suebpong  Thammachat)

Abstract
          การวิจัยจริยธรรมในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทนิทานประโลมโลก ใช้ข้อมูลจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ใหม่สุดประมาณต้นรัชกาลที่ 5   รวมทั้งหมด 5 เรื่อง คือ พระรถเมรีหรือนางสิบสอง มโนหรานิบาต ชาละวันหรือไกรทองคำกาพย์ สุวรรณหงส์ และปลาบู่ทอง  วรรณกรรมไทยภาคใต้ทั้ง 5 เรื่องนี้ ล้วนแต่เป็นผลงานการประพันธ์ของชาวไทยภาคใต้ทั้งสิ้น ต้นฉบับของวรรณกรรมทุกเรื่องเป็นบุด(สมุดข่อย) ใช้อักขรวิธีไทยโบราณในการเขียน(อักขรวิธีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น)  เขียนตามเสียงที่ออก รูปแบบการสะกด การันต์ การใช้วรรณยุกต์ และอักษร มีความต่างออกไปจากปัจจุบันพอสมควร ทั้งนี้เพราะเป็นวรรณกรรมที่เขียนหรือแต่งไว้ก่อนที่จะมีพจนานุกรม พ.ศ.2493 และปทานุกรม วรรณกรรมเหล่านี้บางเรื่องมีการปริวรรตแล้วและจัดพิมพ์เผยแพร่ แต่ก็ยังคงอักขรวิธีเดิมเอาไว้ เช่น เรื่องพระรถเมรีหรือนางสิบสอง และเรื่องมโนหรานิบาต เป็นต้น
          การวิเคราะห์แนวคิดหลักของเรื่องหรือแก่นเรื่อง  โครงเรื่อง เนื้อเรื่อง บทสนทนา และบทบรรยาย พบว่ามีจริยธรรมอยู่หลายประการ คือ เมตตา กรุณา กตัญญู ซื่อสัตย์ หน้าที่ วินัย เสียสละ สามัคคี ความพยายามและอดทน ยุติธรรม ขยัน และประหยัด จริยธรรมทั้งหมดนี้บางประการก็มีอยู่มากในวรรณกรรมแต่ละเรื่อง บางประการก็กล่าวถึงไว้น้อย และไม่กล่าวถึงเลยก็มี ทั้งนี้เป็นเพราะความต้องการที่จะเน้นจริยธรรมบางด้านของผู้แต่ง เรื่องพระรถเมรีหรือนางสิบสองเน้นความกตัญญู เมตตา กรุณา และวินัย มโนห์รานิบาต เน้น ด้านความพยายามและหน้าที่  ชาละวันหรือไกรทองคำกาพย์เน้นด้าน หน้าที่ ซื่อสัตย์ และยุติธรรม สุวรรณหงส์ เน้นจริยธรรมด้าน เมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และปลาบู่ทองเน้นเรื่อง ความกตัญญู เมตตา และกรุณา
        จริยธรรมที่มีอยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้ที่วิเคราะห์ได้จากองค์ประกอบของวรรณกรรมนำมาใช้ในการปลูกฝังให้คนมีจริยธรรมและนำไปใช้พัฒนาสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ได้ คือ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการหาคู่ครอง ด้านการครองเรือน ด้านการคบมิตร ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และด้านการประกอบอาชีพ
          This is a research on ethic appearing in folk comedy literature of southern Thailand. Data for the research were taken from literary works written by southern authers during the early Rattanakosin Era, before the period of the reign of the king Rama v.The five works are Pra Rot Mayree or Nang Sipsong, Manohra Nibat, Chalawan or Kraithong Khamkarp, Suwannahong and Pla Boo Thong.The original copies of this works were recorded in the “Boot” or “Samoot Koy” (The paper make from koy’s tree) from and ultilized the ancient Thai alphabets (use in the the early Rattanakosin Era). The total in criptions consonants, vowels and tonal symbols are quite distint from the present writing system. This is due to the fact that these literary works had been written befor the establishment of dictionary for reference. Later copies have been rewritten to conform with the present system and later published. However major written style have been maintained, which can be seen in Prarot Mayree or Nang Sipsong  and Manohra Nibat etc.
          Analysis for theme, plot, event and dialogue reveals different aspects of ethics in grianed these structures: kindness, generosity, grateful, honesty, responsibility, discipline, sacrifice, solidarity, struggle, tolerance, justice, diligent, and economy. This aspects of ethics can be found in high frequency in certain works, whereas in some, only a few espects are mentioned, while others do not at all, depending on the focus on certain mention ethics as expressed by individual authers. Gratfull, kindness, generosity, and discipline have been emphasized in Prarot Mayree or Nang Sip Song, while struggle, tolerance and responsibility are stressed in Manohra Nibat, Similarly, responsibility, honesty, and justice are stressed in Chalawan or Krai Tong Kamkarp, whereas kindness, generosity, honesty, and justice are focused in Suwanahong, while gratefull, kindness, and generosity are emphasized in Pla Boo Thong.
          Aspects of ethics as appearing in the southern Thailand’s folk literature have been used in social development of different perspectives such as politics, finding sponse, marriage, friendship, coexistence and occupation.

Keywords
จริยธรรม, วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้, นิทานประโลมโลก

Full Text:  

About culturaljo_2016

Check Also

ปรากฏการณ์ “กิ๊ก” กับมุมมองการท้าทายระบบความเชื่อเรื่องเพศในสังคมไทย (“Kik” Phenomenon and the Views of Sexuality’s Belief Challenges in Thai Society)

สายฝน จิตนุพงศ์ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *