Home / วารสาร / ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 58)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 58)

วารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (เม.ย. – ก.ย. 58)   Full  Text

Table of Contents

ปกหน้าใน                                                                                                                                                                            
บทบรรณาธิการ
สารบัญ

บทความวิชาการ /บทความวิจัย

การเขียนบทความทางวิชาการ
ไพฑูรย์ มีกุศล 
หนังตะลุงภาคใต้ : รากเหง้าและเบ้าหลอม “ตัวตนของคนใต้”
จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย
ร้อยกรองล้านนา : อื่อ อ่าน เขียน
วิลักษณ์  ศรีป่าซาง
การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : พี่เลี้ยงทำงานอย่างไร
 กุมารี ลาภอาภรณ์, อัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์, รณกร รักษ์วงศ์
สมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัคร  การศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษา
ตามอัธยาศัย
มูฮำหมัดอาลี  วาเต๊ะ
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดอุดรธานี 
ธวัช  วิวัฒนปฐพี,  ประจิตร  มหาหิง, โกศล  ศรีสังข์, ไพโรจน์  พรหมมีเนตร 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
อุไรวรรณ เดชาสิทธิ์, ไมตรี จันทรา, รอยพิมพ์ใจ  เพชรกุล
การดำเนนิงานตามระบบการประกนัคณุภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
บุญศรี มณีมาส, นพรัตน์ ชัยเรือง, วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล 
ดนตรีประกอบหนังตะลุงคณะรุ่งฟ้า แสงทอง  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สุเชษฐ์ วงศ์เมฆ,   มนัส วัฒนไชยยศ, บรรจง ชลวิโรจน ์ 
การศึกษาผลสมัฤทธท์ิางการเรยีน หนว่ยการเรยีนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต ในสังคมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สุคน ระเบียบโอษฐ์
“ผ้ายกกับวิถีชีวิตคนใต้”
 สายฝน จิตนุพงศ์
วิจารณ์หนังสือ (Book Review) :  สื่อบันเทิง : อำนาจแห่งความไร้สาระ
ปิยวัฒน์ ชำนาญกิจ

 

About culturaljo_2016

Check Also

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (ก.ค.- ธ.ค.60)

วารสารอาศรมวัฒน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *