• “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี ๒๕๖๐

  • สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ฉบับล่าสุด

 

suebpong2_2บรรณาธิการบอกกล่าว
            สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เริ่มจากวารสารขนาดเล็กจำนวนหน้าไม่มากนัก เมื่อปี พ.ศ.2541 ใช้ชื่อว่า สารทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้นต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น สารโครงการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เพราะเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยงานชั่วคราวเป็นโครงการจัดตั้ง และในที่สุดก็ชื่อวารสารนี้ว่า สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากสภา เมื่อ พ.ศ.2553    อ่านต่อ >>

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ      
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสารอาศรมฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

 

   ข้อแนะนำการเตรียมต้นฉบับสารอาศรมฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

 

                                               
  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง         แต่งตั้งกองบรรณาธิการสารอาศรม         วัฒนธรรมวลัยลักษณ์                          

    รายละเอียดเพิ่มเติม >>